24199
pictures
44
blog posts
462 photographed species of 490 (94%)

search

video

no video

Big Year 2020

1. wangjianli (211)
2. yang feifei (200)
3. Rick Wang (180)
4. zhangxingmin (115)
5. Binzhao Lv (57)
6. Birdnaturer (36)
7. hpx (26)
8. Liujianming (21)
9. Rezaq Hassan (15)
10. Daxian (7)

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

unidentified birds


2020-08-24

张星敏: 请老师们帮助辨识是否是黄腰柳萦。难道在乌市南山也有它的存在和踪迹?拍摄时以为是暗绿柳莺。事后在电脑修图时发现,但又不能确定。头部顶冠纹非树枝影子映衬所致。

2020-08-21

张星敏: [....]

more unidentified birds...