27 480
pictures
47
blog posts
460 photographed species of 491 (93%)

search

video

no video

Big Year 2021

1. Rick Wang (290)
2. yang feifei (233)
3. BDnaturer (213)
4. zhangxingmin (85)
5. Rezaq Hassan (67)
6. wukefan (42)
7. wangjianli (34)
8. Liujianming (18)
9. The Birds Record committee (11)
10. Daxian (10)

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

unidentified birds


2021-11-25

戈壁胡杨: 可能是黑喉鸫

2021-11-18

Birder阿瑞: 白背矶鸫

more unidentified birds...