search

Best photos of the month, May 2020.

Red Crossbill | Binzhao Lv | 2

Sinai Rosefinch | Rick Wang | 2

Tibetan Snowfinch | Rick Wang | 1

Hume's Short-toed Lark | Rick Wang | 1

Long-tailed Shrike | Rick Wang | 1

Ground Tit | Rick Wang | 1

Macqueen's Bustard | wangjianli | 1

Ground Tit | Rick Wang | 1

calendar

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

Big Year 2020

1. wangjianli (167)
2. yang feifei (155)
3. Rick Wang (140)
4. Binzhao Lv (38)
5. Birdnaturer (36)
6. hpx (24)
7. Liujianming (18)
8. Daxian (6)
9. zhangxingmin (6)
10. Lee Tao (5)

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

unidentified birds


2020-05-17

张浩辉: 两种太平鸟都有。

2020-05-17

张浩辉: 尾端黃色的是(普通)太平鸟。

more unidentified birds...