search

Best photos of the month, January 2019.

Greater White-fronted Goose | Marmot | 4

Lapland Longspur | Rick Wang | 4

Chukar Partridge | Binzhao Lv | 3

Common Raven | Binzhao Lv | 3

White-headed Duck | Marmot | 3

Horned Lark | Binzhao Lv | 2

White-tailed Sea Eagle | Binzhao Lv | 2

White-throated Dipper | Binzhao Lv | 2

Solitary Snipe | Binzhao Lv | 2

Long-tailed Duck | Binzhao Lv | 2

Red-breasted Merganser | Binzhao Lv | 2

Common Merganser | Binzhao Lv | 2

Common Goldeneye | Binzhao Lv | 2

Little Grebe | Binzhao Lv | 2

Whooper Swan | Binzhao Lv | 2

Ferruginous Pochard | Binzhao Lv | 2

Pallas's Bunting | Binzhao Lv | 2

Eastern Buzzard | Liujianming | 2

Spotted Nutcracker | Rezaq Hassan | 2

Rock Ptarmigan | hpx | 2

Chukar Partridge | hpx | 2

Chukar Partridge | hpx | 2

Bearded Reedling | hpx | 2

Hybrid Crow | 人工 | 2

Golden Eagle | Binzhao Lv | 2

Red-breasted Merganser | Binzhao Lv | 2

calendar

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

Big Year 2020

1. Rick Wang (217)
2. yang feifei (210)
3. wangjianli (208)
4. zhangxingmin (132)
5. Binzhao Lv (64)
6. BDnaturer (37)
7. hpx (35)
8. Liujianming (29)
9. Rezaq Hassan (20)
10. Daxian (7)

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

unidentified birds


2020-11-29

no any comments:

2020-11-27

no any comments:

more unidentified birds...