27 268
pictures
47
blog posts
460 photographed species of 491 (93%)

search

birdwatching blogsThe birds are hard to pronounce(Mainly xinjiang birds)

2017-11-03 | black lark

(pì)(tī)鹈(tí)鹕(hú)鸬(lú)鹚(cí)大白鹭(lù)小苇鳽(jiān)黑鹳(guàn)彩鹮(huán)鹗(è)鸳(yuān)鸯(yāng)黑鸢(yuān)海雕(diāo)兀(wù)鹫(jiù)白尾鹞(yào)雀鹰(yīng)普通鵟(kuáng)红隼(sǔn)花尾榛(zhēn)鸡鹌(ān)鹑(chún)环颈雉(zhì)蓑(suō)羽鹤(hè)秧(yāng)鸡姬(jī)田鸡大鸨(bǎo)蛎(lì)鹬(yù)鹮(huán)嘴鹬欧石鸻(héng)孤沙锥(zhuī)黑尾塍(chéng)鹬(yù)半蹼(pǔ)鹬(yù)中杓(sháo)鹬(yù)矶(jī)鹬(yù)红颈瓣(bàn)蹼(pǔ)鹬(yù)欧斑(bān)鸠(jiū)雕鸮(xiāo)蓝颊(jiá)蜂虎蚁(yǐ)䴕(liè)崖(yá)沙燕鹡(jī)鸰(líng)理氏鹨(liù)金黄鹂(lí)粉红椋(liáng)鸟鹪(jiāo)鹩(liáo)鸲(qú)岩鹨(liù)红胁(xié)蓝尾鸲(qú)棕薮(sǒu)鸲(qú)赭(zhě)红尾鸲(qú)穗(suì)䳭(jí)槲(hú)鸫(dōng)斑鹟(wēng)塔里木山鹛(méi)小蝗(huáng)莺(yīng)靴(xuē)篱(lí)莺(yīng)叽(jī)喳(zhā)柳莺冕(miǎn)柳莺普通䴓(shī)锡(xī)嘴雀圃(pǔ)鹀(wú)黍(shǔ)鹀(wú) [...... read more ]


calendar

2021

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2014

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2013

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2012

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2011

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

more rarities...

Big Year 2021

1. Rick Wang (273)
2. BDnaturer (213)
3. yang feifei (210)
4. zhangxingmin (75)
5. Rezaq Hassan (67)
6. wukefan (42)
7. wangjianli (28)
8. Liujianming (18)
9. The Birds Record committee (11)
10. BAI YANSHAN (8)
more...

unidentified birds


2021-08-05

no any comments:

2021-06-30

飞之羽: 应该还是棕尾伯劳,红尾伯劳的头顶和后背颜色基本一样红棕色,另外红尾额白色眉纹延续到额前变窄

2021-06-17

no any comments:

2021-04-26

戈壁胡杨: 看看腋下羽的颜色可能就有定论了

more unidentified birds...