search

birdwatching blogsThe birds are hard to pronounce(Mainly xinjiang birds)

2017-11-03 | black lark

(pì)(tī)鹈(tí)鹕(hú)鸬(lú)鹚(cí)大白鹭(lù)小苇鳽(jiān)黑鹳(guàn)彩鹮(huán)鹗(è)鸳(yuān)鸯(yāng)黑鸢(yuān)海雕(diāo)兀(wù)鹫(jiù)白尾鹞(yào)雀鹰(yīng)普通鵟(kuáng)红隼(sǔn)花尾榛(zhēn)鸡鹌(ān)鹑(chún)环颈雉(zhì)蓑(suō)羽鹤(hè)秧(yāng)鸡姬(jī)田鸡大鸨(bǎo)蛎(lì)鹬(yù)鹮(huán)嘴鹬欧石鸻(héng)孤沙锥(zhuī)黑尾塍(chéng)鹬(yù)半蹼(pǔ)鹬(yù)中杓(sháo)鹬(yù)矶(jī)鹬(yù)红颈瓣(bàn)蹼(pǔ)鹬(yù)欧斑(bān)鸠(jiū)雕鸮(xiāo)蓝颊(jiá)蜂虎蚁(yǐ)䴕(liè)崖(yá)沙燕鹡(jī)鸰(líng)理氏鹨(liù)金黄鹂(lí)粉红椋(liáng)鸟鹪(jiāo)鹩(liáo)鸲(qú)岩鹨(liù)红胁(xié)蓝尾鸲(qú)棕薮(sǒu)鸲(qú)赭(zhě)红尾鸲(qú)穗(suì)䳭(jí)槲(hú)鸫(dōng)斑鹟(wēng)塔里木山鹛(méi)小蝗(huáng)莺(yīng)靴(xuē)篱(lí)莺(yīng)叽(jī)喳(zhā)柳莺冕(miǎn)柳莺普通䴓(shī)锡(xī)嘴雀圃(pǔ)鹀(wú)黍(shǔ)鹀(wú) [...... read more ]


calendar

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2014

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2013

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2012

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2011

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.
Cyдиловская (1936) reported this species in Tien Shan, China. This recent discovery of Pygmy Cormorant clears up some of the historical doubts and the species can now be safely added to the Chinese avifauna.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

more rarities...

Big Year 2019

1. Binzhao Lv (146)
2. Daxian (92)
3. Liujianming (55)
4. Marmot (54)
5. Gou Jun (42)
6. DING Peng (40)
7. hpx (15)
8. Rezaq Hassan (13)
9. yang feifei (10)
10. Lee Tao (3)
more...

unidentified birds


2019-03-22

飞之羽: 谢谢张老师

2019-03-22

张浩辉: 看来是大鵟幼鸟,深色髭纹断续的往下延伸到喉胸两侧(口水纹),可惜看不到脚是否有毛。

2019-03-22

张浩辉: 苇鵐?咀很小。

2019-03-07

no any comments:

more unidentified birds...